Algemene voorwaarden:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Nanzz Creatief en haar coachee inzake het leveren van diensten.
Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Nanzz Creatief geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Nanzz Creatief is
ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 57146551
Coach: W.M. van Vliet, eigenaar Nanzz Creatief, gediplomeerd Vaktherapeut Muziek.
Coachee: alle coachees of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de coach inroepen en/of van de website nanzzcreatief.nl  gebruikmaken;
Website: www.nanzzcreatief.nl, eigendom van Nanzz Creatief.

Aansprakelijkheid
Nanzz Creatief streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Nanzz Creatief geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

  • De coachee blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar onderneming  verband heeft;
    De coachee is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke situatie.
  • De coachee blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
  • De coachee is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies te consulteren.

 

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
De coach zal alle informatie over de coachee die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als coach daartoe verplicht is of de coach toestemming van de coachee heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen binnen 2 weken te worden voldaan bij de eerste afspraak.
Facturen voor deelname aan trainingen of workshops dienen binnen 2 weken na dato te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.
Consulten op afstand ( telefonisch, Skype of via mail) dienen binnen 2 weken te worden voldaan op het door Nanzz Creatief aangegeven bankrekening nummer.

Annulering afspraak
Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.
Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk/ per email te worden geannuleerd. Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van te voren is de coachee 50% van de consultkosten verschuldigd.
Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de coachee hiervan bericht heeft gegeven aan Nanzz Creatief, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.
Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van de coach van Nanzz Creatief is de coachee uiteraard geen kosten verschuldigd.
Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.
Bij het niet doorgaan van een consult is Nanzz Creatief op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@nanzzcreatief.nl

Wijzigingen
Nanzz Creatief behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Als de coachee een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de coachee tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De laatste wijzigingen heb ik op 07-12- 2020 doorgevoerd

 

 

Pin It on Pinterest